Algemene voorwaarden Flight Deck 53 B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel en beschikbaar zijn op www.flightdeck53.com, welke van tijd tot tijd aangepast kunnen worden en welke meest recente versie als dan op voornoemde wijze beschikbaar wordt gesteld verder te noemen AV.
 2. Bezoeker: de persoon die het terrein en/of het (kerk)gebouw van FD53 betreedt, de persoon die bij FD53 een Jumpsessie afneemt c.q. heeft geboekt, waaronder mede begrepen de ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van de diensten van FD53.
 3. Groep: meerdere personen die een Jumpsessie bij FD53 afnemen c.q. boeken.
 4. Jumpsessie(s): iedere verbintenis met FD53 op grond waarvan FD53 diensten en/of producten levert aan Bezoeker, waaronder i) een bepaalde tijdsperiode waarin Bezoeker na betaling gebruik kunnen maken van de sporttoestellen van FD53 en ii) Jump- en Freerunninglessen.
 5. Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de internetsite van FD53 www.flightdeck53.com.
 6. FD53: de afkorting van de handelsnaam van Flight Deck 53 B.V. in het handelsregister onder nummer 69774633 ingeschreven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De AV zijn in afwijking van artikel 6:225 lid 3 BW, van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van, elk bezoek aan en alle Jumpsessie(s) van FD53.
 2. Afwijkingen van de AV alsmede van de Jumpsessie(s) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door FD53 zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door FD53 uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
 3. Door het betreden van het terrein en het (kerk)gebouw van FD53, het boeken c.q. afnemen van een Jumpsessie en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van FD53, gaat Bezoeker automatisch akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van de AV.
 4. Wanneer sprake is van (tegen)strijdigheid tussen de AV en het door FD53 gebruikte informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld de internetsite, folders en/of brochures), staat het ter beoordeling van de directie van FD53 welke bepaling prevaleert.

Artikel 3 Totstandkoming (en wijziging) van een Jumpsessie

 1. Een Jumpsessie komt tot stand door de aanvaarding door Bezoeker van een door FD53 afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door FD53 van een verzoek van Bezoeker tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door FD53.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van FD53

 1. FD53 is na aanvaarding en betaling door de Bezoeker verplicht de Jumpsessie en overige producten en diensten, op de overeengekomen tijdstippen te verlenen op de bij FD53 gebruikelijke wijze.
 2. De verplichting van artikel 4.1 geldt niet:
 • in geval van overmacht aan de zijde van FD53 (waarna de Bezoeker recht heeft op volledige restitutie van door hem betaalde bedragen voor niet afgenomen Jumpsessies en overige producten en diensten);

Artikel 5 Algemene verplichtingen van Bezoeker

 1. Bezoeker dient zich, op straffe van verwijdering, te gedragen overeenkomstig de toepasselijke parkregels, zoals deze op het moment van aanwezigheid te verkrijgen zijn aan de receptie en/of staan vermeld op de internetsite van FD53, en aanwijzingen van (het personeel van) FD53.
 2. Het is anderen dan medewerkers verbonden aan FD53 niet toegestaan training of coaching te geven aan Bezoekers op de trampolines van FD53.
 3. Bezoeker is verplicht voor aanvang van de Jumpsessie van de door FD53 te verstrekken  ‘’Vrijwaringsformulier’ kennis te nemen, dit formulier voor akkoord te ondertekenen en in het bezit te stellen van FD53. In het geval Bezoeker niet aan de verplichting van de eerste volzin van dit lid voldoet – om welke reden dan ook - wordt Bezoeker bekend en akkoord met de inhoud van de vrijwaring verondersteld.
 4. Bezoeker is verplicht een juiste voorstelling van zaken te geven en relevante vragen naar waarheid te beantwoorden. Bezoeker dient te allen tijde instructies van (het personeel van) FD53 op te volgen en het is Bezoeker verboden in strijd met een verbod of waarschuwing te handelen. Daarnaast is het Bezoeker verboden gebruik te maken c.q. deel te nemen aan de activiteiten van FD53 indien hij/zij onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is.
 5. Het is, op straffe van verwijdering, ten strengste verboden drank, snoep- en/of etenswaren op de trampolinedecks te brengen.
 6. Scherpe en/of losse voorwerpen, waaronder telefoons, camera’s, sleutels en sieraden, mogen niet worden meegenomen c.q. gedragen tijdend de Jumpsessies op de trampolinedecks.

Artikel 6 Risico’s bij Jumpsessie(s) FD53

 1. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat het gebruik maken van de sportfaciliteiten, risico’ s in kan houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Bezoeker die gebruik maakt van de sportfaciliteiten van FD53, dient over een normale c.q. goede conditie en gezondheid te beschikken. Indien Bezoeker medicijnen gebruik en/of zwanger is wordt gebruik van de sportfaciliteiten door FD53 ten zeerste afgeraden. Risico’s voortvloeiende uit het gebruik van de sportfaciliteiten van FD53 zijn geheel voor risico van de Bezoeker.

Artikel 7 Jump- en Freerunninglessen

 1. Een inschrijving voor Jump en Freeruninglessen is pas definitief indien zowel het inschrijfformulier volledig ingevuld en de  aanbetaling per Bezoeker per cursus is ontvangen als  de inschrijving door FD53 is bevestigd per e-mail of ticket.
 2. De minimum leeftijd verbonden aan Jump en Freeruninglessen en de uren waarop voornoemde lessen worden gegeven staan vermeld in de www.flightdeck53.com.
 3. Er vindt geen teruggave plaats van gedane (aan)betalingen in geval van annulering door Bezoeker. Indien FD53 een cursus annuleert, dan vindt wel voledige teruggave van de (aan)betaling plaats.

Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. De gegevens van Bezoeker worden door FD53 vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de Jumpsessie(s). Daarnaast wordt dit gedaan om Bezoeker op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en/of diensten van FD53. Indien Bezoeker het niet op prijs stelt van dergelijke aanbiedingen op de hoogte te worden gehouden, kan Bezoeker contact opnemen met FD53; de gegevens van Bezoeker worden op verzoek van Bezoeker verwijderd. Gegevens van de Bezoeker zullen door FD53 niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door FD53.

Artikel 9 Annuleren Jumpsessie en/of niet (tijdig) aanwezig zijn bij een Jumpsessie

 1. Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening van de Bezoeker.
 2. Wanneer een reservering is gemaakt voor een Jumpsessie dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
  1. Bij annulering meer dan 48 uur voor het tijdstip van de Jumpsessie heeft de Bezoeker recht op 50% restitutie van de door hem/haar betaalde bedragen. Voornoemde restitutie zal binnen enkele dagen worden uitbetaald door FD53 op het door Bezoekr aangegeven Nederlandse bankrekeningnummer.
  2. Bij annulering minder dan 48 uur voor het tijdstip van Jumpsessie heeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de door hem/haar betaalde bedragen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van FD53

 1. FD53 is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door Bezoeker geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van FD53.
 2. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door FD53 aangeboden diensten en/of producten risico’s in kunnen houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 3. FD53 is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van Bezoeker ook niet in geval dit plaatsvindt in door FD53 aangeboden opslagruimtes. Bezoeker vrijwaart FD53 tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van FD53.
 4. De aansprakelijkheid van FD53 jegens Bezoeker is, uit welke hoofde ook ,i) beperkt tot de som van de voor de Jumpsessie betaalde bedragen exclusief BTW of ii)  het voornoemde vermeerderd met het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van FD53 in voorkomend geval uitkeert, verminderd met het ter zake geldende eigen risico.
 5. De aansprakelijkheid van FD53, voor zover die valt buiten de dekking van een door FD53 afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.
 6. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van FD53 en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de diensten en producten van FD53 betrokken zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de Bezoeker

 1. Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die voor FD53 is c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door Bezoeker.

Artikel 12 Betalingen

 1. Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Producten en/of diensten worden niet op rekening geleverd.
 2. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien Bezoeker niet direct reclameert, zullen latere reclames door FD53 niet in behandeling behoeven te worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en/of indien niet binnen één jaar na reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht aan de zijde van FD53 wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het voor de Jumpsessie benodigde materieel, het feit dat leveranciers van FD53 tekortkomen jegens FD53, calamiteiten bij FD53, zoals brand, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
 2. Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van Bezoeker samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft Bezoeker recht op volledige schadevergoeding van door hem/haar betaalde bedragen, welke door FD53 binnen enkele dagen op een door Bezoeker opgegeven Nederlands bankrekeningnummer teruggestort zal worden.
 3. FD53 is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is FD53 gehouden enige boete en/of schadevergoeding verder gaande dan in het vorige lid genoemde bedrag te betalen.

Artikel 14 Overige bepalingen

 1. Binnen het (kerk)gebouw van FD53 is Wifi beschikbaar. Bezoeker kan hiervan kosteloos gebruik maken, mits hij/zij het netwerk niet gebruikt om spam, virussen of illegale software te verspreiden, geen aanstootgevende internetsites (racistisch, pornografisch of gewelddadig) bezoekt en het netwerk niet onrechtmatig gebruikt. FD53 is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard ook – die door FD53 en/of derden geleden wordt als gevolg van het gebruik van Wifi door Bezoeker. Daarnaast is FD53 gerechtigd, indien de uitingen op internet en/of social media door Bezoeker naar de mening van FD53 aanstootgevend en/of schadelijk zijn, Bezoeker de toegang tot het complex van FD53 te ontzeggen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding, boete en/of restitutie van de som van de Overeenkomst voor FD53 ontstaat.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van FD53.

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in. Met deze cookies kunnen wij informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan op jouw interesses. Meer Info